Tag Archives: Osteologi

Day of Archaeology in Kalmar, Sweden. Arkeologidagen 2011 i Kalmar

Texten följer på svenska.

A few weeks ago I joined up with the web project Day of Archaeology 2011, check up the ca 400 blog posts on archaeology here. In Sweden we’ve have an annual Day of Archaeology irl where museums and institutions make different arrangements.

Kalmar County Museum is giving a mini seminar– if you know Swedish and is in the neighborhood you can come listen to me as I tell about the graves of Övra Vannborga. Two graves found under the remains of a late Iron Age settlement, one dated to early Iron Age, preroman time, and the other to the Mesolithic times. The dig is old, 1989-1991, but the graves are older 🙂 – I’ll talk about the excavation, the finds, the graves and on what information the bones has to give.

My colleague Ulrika Söderström will give a talk about an excavation made earlier this summer of an old glassworks in Målerås.

At Kalmar County Museum, 13.00-15.00, august 28th

Arkeologidagen 2011 Kalmar

På söndag den 28 augusti är du välkommen till Kalmar läns museum. Här kan du få höra undertecknad prata om Ölands äldsta kvinna och andra fynd från Övra Vannborga. En mindre del av boplatsen Övra Vannborga undersöktes 1989-1991. Boplatslämningarna är daterade till perioden 600-800 e Kr. Boplatslämningarna överlagrade dock två äldre gravar, den ena från förromersk järnålder och den andra från mesolitikum, daterad till ca 7000 f Kr cal C14. Jag kommer prata lite om platsen som sådan och om gravarna per se och vilken information benen kan ge.

Min kollega Ulrika Söderström kommer att hålla ett föredrag om de arkeologiska undersökningarna vid Målerås glasbruk som utfördes tidigare i somras.

Mer information finns på Kalmar läns museums hemsida (Såg just att informationen inte kommit upp än – men den kommer upp inom kort)

28 augusti, klockan 1300-1500, plats Kalmar läns museum

Magnus Reuterdahl


Arkeologisk/osteologisk jobbannons. An add for a job within archaeology or osteology

This post will follow in English:

Jag brukar inte skriva på svenska här på bloggen men då jag kommer att vara till arbetsmarknadens förfogande inom kort är det lika bra att utnyttja alla vägar. Förutom att skicka ut en bred intresseanmälan om jobb, dels via bloggen dels via mail kommer jag också sätta mig ned och arbeta på en ny ansökan till forskarutbildningen inom arkeologi.

Från och med den 27 oktober står jag till arbetsmarknadens förfogande, helst till förfogande för en arkeologisk inriktad institution såsom en länsstyrelse, ett museum, en myndighet (RAÄ UV) en stiftelse eller ett privat företag.

För er som inte känner mig personligen eller som bara råkat hamna här på bloggen, är jag 36 år, boende i Stockholm och varmt brinnande för frågor kring arkeologi, osteologi och kulturarv. Om ni tittar på mitt CV kommer ni att se att jag är mycket flexibel vad gäller resande men också bred i min erfarenhet av olika typer av arkeologiska jobb. Ett par av mina styrkor tror jag ligger i en bred kunskap och förståelse av kulturhistoriska landskap, såväl när det gäller tidsmässiga som geografiska skillnader, samt att jag har erfarenhet av många olika GIS program såsom ArcView, ArcGIS, ArcPad. StormGIS, QuantumGIS, Intrasis m fl och är relativt duktig på dem.

Under de senaste 18 månaderna har jag arbetat för Arkeologicentrum AB i Östersund med jobb över i princip hela landet – från Västernorrlands län till södra Småland. Jag har arbetat med frivilliga utredningar, § 11 utredningar steg 1 och 2, arkeologiska förundersökningar och särskilda arkeologiska undersökningar. Vidare har jag skrivit ett drygt 20-tal rapporter och PM (se CV) samt arbetat med offerter och anbud. Under denna period har jag också gått Riksantikvarieämbetets (RAÄ) utbildning Landskapshistorisk utbildning, steg 1 för att bli platsledare inom fornminnesinventering.

Innan min anställning vid Arkeologicentrum har jag arbetat som antikvarie på länsstyrelserna i Norrbottens (2008-2009) och Kronobergs län (2005-2008) och som arkeolog och/eller osteolog vid Norrbottens museum (2007 och 2008), Östergötlands museum (2008), Osteologiska forskningslaboratoriet (2005) och Arkeologiska forskningslaboratoriet (2005) vid Stockholms Universitet m.fl. Jag är också ordförande i Osteologiska föreningen (2009-).

Tillsammans med Johan Klange har jag startat och arbetat med ett forskningsprojekt: Yangshaoprojektet. Projektet syftar till att bygga och sprida kunskap om den så kallade Yangshaokulturen, eller traditionerna. Projektet har till dags dato lett till två forskningsresor, två rapporter och två artiklar.

Jag har läst arkeologi och ostearkeologi till masternivå, fornnordiska till kandidatsnivå, kulturmiljövård mm vid Stockholms Universitet mellan åren 2000-2005.

För närmare information besök mitt CV här!

Har du ett jobb för mig går det bra att kontakta mig via inventerare[radera_detta][at]hotmail[punkt]com.

Vi ses och hörs!

Magnus Reuterdahl

____________________________________________________________________________

I do not usually write in Swedish here on the blog, but as I will be available for new work shortly, it is best to use all tools available. In addition to sending out a broad interest on the job through this blog, I will sit down and work on a new PhD application for archaeology and of course apply to available jobs.

This is a job application that also is valid internationally. As of October 27, I am available for work or research projects, preferably at  archaeological or osteological oriented institution such as a museum, a department at a University, a foundation or a private company.

For those of you who do not know me personally or who just happened to end up here on the blog, I am 36 years old, living in Stockholm, Sweden. I have a deep interest  for issues related to archaeology, osteology and cultural heritage. I am very flexible in terms of  travelling and have wide experience of different types of archaeological jobs. My strengths, I believe lies in a broad knowledge, experinece, understanding and knowledge of different kind the ancient remains (especially concerning Scandinavia and to some extent China) regarding time depth as well as geographical difference (Scandinavia in particular). I have worked with many different GIS software such as ArcView, ArcGIS, ArcPad. StormGIS, QuantumGIS, Intrasis etc. and am quite good at them.

Over the last 18 months I have worked for a private company; Arkeologicentrum AB in Östersund, virtually across all of  Sweden – from Västernorrland County to the south of Småland County. I have worked with non mandatory investigations (archaeological surveys), § 11 investigations – steps 1 and 2 (archaeological surveys and archaeological surveys including search excavations), archaeological preliminary investigations (archaeological excavation in order to delineate one or several specific ancient remains) and archaeological excavations. During this time I’ve written more than 20 reports and memos for Arkeologicentrum.  I have also taken the National Heritage Boards (RAA) course Landscape Historic training, step 1 – to become a site leader regarding archaeological surveys in Sweden.

Before this I worked as an archaeologist at the county administrative board of Norrbotten County (2008-2009) and Kronoberg County (2005-2008), at the county museum Norrbotten museum (2007 and 2008) and Östergötland museum (2008), at the Osteological research laboratory (OFL) (2005) and the Archaeological Research laboratory (AFL) (2005) at Stockholm University, etc. I am also chairman of the Swedish Osteological Association since 2009.

Together with fellow swedish archaeologist John Klange I started and have been working on a research project: the Yangshao project. The project aims at building new knowledge and to disseminate knowledge about the so-called Yangshao culture, or better named traditions. The project has so far led to two research trips to China, two reports and two articles.

I have studied archaeology and osteoarchaeolgy at Masters level, Scandinavian languages with a historic profile at candidate level, cultural heritage, etc. at Stockholm University between 2000-2005.

If your interested or wants more information, as a CV in English or references please contact me via inventerare[delete-this][at]hotmail[dot]com.

Magnus Reuterdahl


This fall on Swedish TV

The SVT (a Swedish television channel) program Uppdrag Granskning (an investigate journalistic documentary show) will concentrate on culture this fall, in four TV specials. One of these specials seems interesting as it concerns human remains at museums.

According to an article in the Swedish newspaper GP (Gothenburg post) the first show is about “the over 1000 dead Scanians (people living in Scania, a province in southern Sweden) that are sorted into boxes at Lund Museum (I am curios if it concerns Lund University Historic museum or the museum Kulturen or perhaps another museum). Who are they and why are they kept there? How did the skeletons end up at the museum? The journalist (Gellert Tamas) will also look up some of the dead relatives.” (My translation)

I don’t know much about the journalist except that he is a journalist. According to Wikipedia (in Swedish) he has written about identity, ethnicity and refugee children among other things.  And questions concerning identity and ethnicity are connected to these issues, so why call them 1000 Scanians, most of them probably are from a time before there were a  Scania, some of them were probably Danish and some Swedish or from other places in Europe.  Questions as who were they and for what purpose they are being kept are relevant, and within in these questions are several interesting ones concerning archaeological sciences, osteology, science history and ethics. Why do we keep the dead on shelves? Should we exhibit them? Do we handle the in an ethical way? Who are to determine the ethics? The last question is intriguing, it concerns identification and implies that at least some of the skeletons at Lunds Museum are either of a more recent date and coming from prisoners, hospital collections etc or from graveyards with headstones. How would you react if you knew that your forefather was part of a museum collection? (I know I would be proud – but that’s me)

This  might very well be a good show, and I hope so, I will most certainly see it, though I fear that it will be less about science and ethics and more about shock value, though please prove me wrong.

Magnus Reuterdahl


I am open to suggestions!

As it looks now; the coming Monday will be the start of my last month in Norrbotten County, at least for this time.  So in about a month I will be back in Stockholm – this has both pros and cons, it will be nice to come home but I will miss colleagues, work and newly acquired friends.

So it is high time to start job hunting. Luckily there are some openings, a few museums are looking for staff for the upcoming season and a couple of substitutes and also there are a few ads regarding employment at a couple of County Administrative Boards and at an archaeological entrepreneur.

This also means that it is time to update my CV and write something smart about myself. I’ve begun to contacting a few selected museums, archaeological entrepreneurs and County Administrative Boards that I would like to be associated with or work with.

This time around I’ve also turned to the international market and applied for a job at Museum of London; which could be very exacting.

In other words, I am open to suggestions! (Preferably regarding archeology or osteology).

Well I’ve got a month left of employment so I’ll know what to with my time, and luckly I also got a few days of vacation to use before March 31st; This will be used for among other things a trip to Thessaloniki in Greece at the end of the month.

Magnus Reuterdahl


Among fish, bird, fur beetles and larder beetles

Some years ago I got a couple of boxes with eagle candy, e.g. the leftovers collected underneath eagles nest. These were collected in the 70’s and given to me a few years back. They’ve never really looked through been neither by the colletor or me  and has been stored in my food cellar until now. As you can see on the pictures there are lots of parts of plastic bags which show that they have dived in one way or another but mice or other rodents have been feasting in the boxes and destroyed the plastic bags.

bones

I and my fiancée, who sheers my interest in bones; her particular interest is fish bones, started to sort them today. As there was a bundle of them it took the better part of the day just to sort the fish from birds, we also found some bones from rodents and other small animals.

bones2

bones4

This is therapy work with an osteological edge; it is fun and interesting but a bit bizarre. Fur beetles (Attagenus pellio), larder beetles (Dermestes lardarius) and rat/mice turds made the process a bit groce. But all in all we found a lot of interesting bones that will be part of our reference collection, will have lots of doubles so there might be some if anyone interested though we have some who already queues.

bones5

Most of the bones are from birds; wading birds, ducks and hens of different sorts and of course fishes such as pike, herring, perch etc.

Pike head (large)
Pike head (large)
Pike head (large)
Pike head (large)

In the future we will take the bones to the osteological laboratory and art determine them.

In a way this was good preparation for the Osteological association’s seminar tomorrow (today) which is called “Bird and fish bones – methods and seasonality” (more info here).

Magnus Reuterdahl


The Swedish Osteological Association’s annual seminar 2009

 

logocraniumof2

The Swedish Osteological Association in collaboration with the Osteoarchaeological research laboratory (OFL), Stockholm University, hold it’s annual seminar and a workshop at Stockholm University February 14th 2009.

“Bird and fish bones – methods and seasonality”.

 
Seminars by Fil. Dr. Carina Olson, the Osteoarchaeological research laboratory (OFL), Stockholm University, Professor Inge B Enghoff, Natural History Museum of Denmark (Zoological Museum, University of Copenhagen) and Fil. Dr. Kristiina Mannermaa, University of Helsinki, Finland.

DATE: 14th February 2009.

LOCATION: Stockholm University, Department of Archaeology and Classical Studies, seminar room, level 3, Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7.

Språk/language: Swedish and English

Chair: Senior lecturer Jan Storå 

Timetable

13.00-13.15 Welcome

13.15-14.00 Fil. Dr. Carina Olson, Osteoarchaeological Research Laboratory, Stockholm University. “Tolkning av fiskben från arkeologiska lokaler”. (Interpretations of fish bones in archaeological contexts; seminar in Swedish)

14.00-14.45 Professor Inge Bødker Enghoff, Natural History Museum of

Denmark (Zoological Museum), University of Copenhagen. “Archaeoichthyology: Size estimates and repesentation of skeletal elements”. programfeb2009a1

14.45-15.15 Coffee.

15.15-16.00 Fil. Dr. Kristiina Mannermaa, University of Helsinki, “Bird bones in graves at Yuzhniy Oleniy ostrov (Russian Karelia)”.

16.00-18.00 Workshop two sessions/species (16.00-16.45 and 16.45-17.30)

18.00-18.30 Discussion and reflection.

18.30 Dinner at the Department

 

ABSTRACTS

Carina Olson “Tolkning av fiskben från arkeologiska lokaler” (In Swedish)

Vid tolkning av fiskben från arkeologiska lokaler används metoder som kroppslängd- och viktberäkning, ålders- och säsongsbedömning. Exempel på detta där kotor och otoliter av torsk använts kommer att visas och sedan praktiskt provas på. En aspekt på kvantifiering är att jämföra NISP och antal förekomster per kontext får man fram olika slags information från kvantifieringen. Istället för att bara erhålla antal per art från en boplats (NISP), får man genom antal artförekomster per kontext fram fler dimensioner till tolkningen. Till exempel hanteringen av fisk (eller andra djurben) inom en boplatsyta, vilket indikerar hur aktiviteter rumsligt förekommit inom lokalen.

(I’ll translate this later tonight)

Inge Bødker Enghoff “Archaeoichthyology: Size estimates and representationskeletal elements”

Measurements of subfossil fish bones can be used for estimating the total length of the fish from which the bones derive. The total length of the fish can in turn be used for inferences about fishing methods and season. The relative frequency of, e.g., bones from head vs. body, can be used for inferences about processing of the fish for consumption. However, the method of excavation needs to be taken into consideration when interpreting the finds. The talk will be illustrated with examples from the author’s own research on fish bones assemblages from Danish sites, e.g., Vængesø III (Mesolithic), Viborg Søndersø (Viking Age), and Selsø Vestby (Medieval).

Kristiina Mannermaa “Bird bones in graves at Yuzhniy Oleniy ostrov (Russian Karelia)”

Yuzhniy Oleniy Ostrov in Karelia, northwestern Russia, is the largest known Mesolithic cemetery in northern Europe. Most of the graves are well preserved, and a wealth of materials, including human skeletal remains and a variety of grave goods, has been documented during the excavations in 1937 and 1938. Animal bones, both unmodified and in the form of artifacts were found in the graves. In this presentation I talk about fresh results of the analysis of bird bones from graves on Yuzhniy Oleniy Ostrov. The most common bird species in the cemetery was the osprey (Pandion haliaetus). By studying the location of bird bones in burials as well as the distribution of anatomical elements,

it is possible to interpret the roles of birds in burial practices. The behaviour and ecology of the identified species can be used for investigating and estimating why these species may have been placed in graves and what kind of significance or value these species may have had for the Late Mesolithic people who used the cemetery.

Participation entries are due no later than febuary 8th 2009. For payment see Osteologiska föreningens webpage (in Swedish) or contact me for further information. The price is 60:- for members and 95 for non members, this includes the seminars, the workshop and coffee. For dinner participants the price is 175:- for members and 225:- for non members.

Programme (pdf-file part in Swedish part English).

Magnus Reuterdahl


Four Stone Hearth the New Year edition

I love the New Year, for me it symbolizes both an end and a beginning. This edition marks the end of the year and gives away the torch for a new year filled with posts on our beloved subjects. I’ve spent Christmas searching the internet for interesting post and blogs, and I feel that I’ve found a bunch of good stuff.

As the new year starts with January so will this edition of 4SH with a little help from a friend;

January 

In bleach’d forbidding robes array’d
stern January treads the wold,
within his icy hand a blade
of lethal might – the cruel cold

Vainly the sun with slanting dreams beams
attempts the tyrant god to slay;
the naked boughs and frozen streams
feel still the rigours of his sway.

But when the twilight shades descend,
and heav’n unveils before our sight,
there shines a promise of the end
in visions of celestial light.

(as published in a Winter wish and other poems by H.P.L (1977))

hpl_by_finley

H.P. Lovecraft

I think it’s interesting that most archaeologists and anthropologist I’ve met, like me, holds H.P. Lovecraft in high esteem. Maybe it’s just that we have great taste in academic subjects as well as literature or maybe it is as Martin Rundkvist proposes in this post.

As I’m on the subject of Lovecraft my eyes fell upon this article, a bit old I know, which in a far fetch way links my surname to both that of Lovecraft and Einstein. A fun read if you’re into a bit of conspiracy thinking.

While we’re on the subject of the weird and the unexpressible lets haste on to Neuroanthropolgy and a post on how the dead stay with us or rather how we perceive this phenomenon and the anthropological research concerning this, in other words a post on grief and embodied remembrances.

After that brief stop of seriousness we’ll continue onward in the field of popular culture, in this case an archaeologizing of the Watchmen comics at underwire. From comics to movies; Tom Arnold, Gary Busey and porn star Ron Jeremy, 3 cavemen in a movie equals Homo erectus. John Hawks have the full story. As we are on the note of creativity I’ll introduce you to Måns Sjöberg’s blog; he does great illustrations; here are a few with an archaeological and zooarchaeological theme.

 kutklubbare

This illustration of Neolithic seal hunters along with several others can be seen on his blog (published with the artist’s permission).

From the written word and illustrations to notes; at News for Medievalists comes a tale of newly discovered medieval music.

From the popular culture to academics; Julien Riel-Salvatore at A Very Remote Period Indeed gives us insight on the various topics his archaeology students currently are working on (Btw the referral to your wife is a gem; an anology Testimony of a …. gives me the creeps though).

More on anthropology education; Golublog introduces the pedagogy Guitar Hero and Youtube which somehow equals Sibelius & Hilary.

Ever heard of electronic Archaeology? I hadn’t! Shawn Graham has a blog named just that, in this post he discusses an online system for teaching among other things.

ArchaeoBlog gives us tips on further use of google earth.

bacteria_1 

Take a deep breath and dive into the Somatosphere, Erin Koch has a great article on “Microbes and Anthropology”.

During the last year I’ve read a lot of posts on Neanderthals on several blogs, obviously so has others; at Dienekes’ anthropology blog is a list of 13 posts, check out if you missed any. But I think they missed Mathilda’s and Evo and Proud’s late 2008 additions in Neanderthal related posts.

Do you know AIS? Do you walk on two legs? If the answer is no and yes then this post is for you! Moneduloides discusses human bipedal locomotion and AIS. (Of course the post is interesting for those knowing AIS as well).

From anatomy to intelligence – and the test of just that – Neuroanthroplogy responds on the issue and asks themselves and us what they tell and for whom they work.

Hear yea! Hear yea! Buddha was an archaeologist! Read all about it at the H-word. Headlines vs. contents, archaeology in the hands of journalists.

Archaeoastronomy has had a busy day! How so? Well combine questions on how the world started, the story of Ymir,  burglary and Derby and the answer is … 

Going from burglary to law; Steven Tills post on law and punishment in the middle ages, maybe something to pick up as an example in Derby, at the blog with the long name; Medieval History, Historical Fiction, Fantasy, Writing Fiction.

Asa M Larssons blog Ting & Tankar (Things & Thoughts) normally blogs in Swedish but for 4SH she makes an exception in a post well suited for the New Years feast; Neolithic Alcoholic beverages, though nothing on toasting traditions of the era. If you’re interested in the Baltic Bioarchaeology meeting 2009 (Bioarchaeology and Forensic Anthropology) Asa also has a post on that (in English). 

 I’ll end the carnival with a few announcement like posts 

anslagstavla

The top 100 Anthropology blogs according to Christina Laun is announced at the Online Universities blog, I miss a lot of blogs I follow in here (and mine) but I’ve also found a few that are new to me. I qualified as Four Stone Hearth blog carnival is number 10.

As money can be spares after the holidays here’s a few free bees; Ohio Archaeology blog announces that The Ohio Archaeological and Historical Society Quarterly (later Ohio History) is available on-line for free. As I understand it this is a treat for those interested in information on Ohio Archaeology, Natural History or History. (). Yet another free online publication I stumbled upon is Anthropology & Health.

At last but not least a big congratulation to Aardvarchaeology for its two years and running at ScienceBlogs, I personally hopes for several to come.

Now it’s time to close the curtains and give room for another stage, the next edition of 4SH will be held at Moneduloides in 2009.

I would like to take the opportunity to thank all who have hosted 4SH and all of you who write great blogs, you’ve all in some way opened my eyes for new input and ideas and thanks to all of you who has presented me with great posts to this edition.

Let’s hope 2009 will be a good year for bloggers, anthropologists, archaeologists, cultural heritage workers etc. around the world. 

As my body continues on its
journey,
my thoughts keep turning back
and bury themselves in days past.
 

Gustav Flaubert (1849)

Happy New Year

Magnus Reuterdahl


Urminne nr 7 2008

A new issue of Urminne (7/2008) is available, Urminne is a periodical concerning prehistoric and medieval issues in the Swedish provinces Småland, Öland and Östergötland. All articles are written in Swedish and it is possible to order it from Jonkoping County museum.

 urminne2008

In this issue me and colleague; Ludvig Papmehl-Dufay, have an article; Tre oväntade fynd från Ottenby Kungsgård, Öland (Three unexpected finds at Ottenby Kungsgård).

Abstract: This paper presents three somewhat unexpected finds made in connection to the excavation in 2004 of a Pitted Ware site (Neolithic) at Ottenby Royal Manor on the southernmost part of Öland, Sweden. The first find to be treated here was identified during the excavation, and consists of an Early Medieval glass bead of Hungarian origin, of a type not previously documented from the Scandinavian area. The other two finds were identified during the osteological analysis; in the material from the 2004 excavation a Gannet (Morus bassanus, formerly known as Sula bassana) was identified, being the first of this species from a prehistoric context on Öland and the forth find from the large islands in the Baltic Sea altogether. Secondly whilst analysing bones from the 1991 excavation at the site a previously unidentified human bone was identified.

Magnus Reuterdahl

The other articles are (sorry I haven’t translated ´em);

– Jörgen Gustafsson: “Paradis i inland”
– Magnus Reuterdahl & Ludvig Papmehl-Dufay: “Tre oväntade fynd från Ottenby Kungsgård, Öland”
– Michael Dahlin: “Låt gravarna berätta! Några nygamla bronsåldersgravar i södra Tjust”
– Alexandra Nylén & Åsa Jönsson: “Gripeberg. En fornborg i Smålands inland”
– Christina Helander: “Att tända den livsgnista som släckts. En tolkning av två stensättningar i Bäckseda”
– Erika Räf: “Varifrån kom järnet? Om framställning av blästjärn i Östergötland under förhistorien”
– Mikael Nordström: “Död mans dörr och järnåldersdösens gåta”
– Anna Kloo Andersson: “Hälsa och ohälsa under medeltid och efterreformatorisk tid i södra Vätterbygden. Med utgångspunkt från skeletten i Barnarps kyrka”
– Rickard Wennerberg: “Skogens svarta guld. Undersökning av kolframställningsplatser i Nifsarp utanför Eksjö”
– Leif Häggström: Om viljan att kommunicera resultat. En analys av olika aktörers publiceringsfrekvens från en småländsk horisont”


Congratulation winners of SAU’s science award 2008

I would like to congratulate Sven Isaksson, archaeologist at the Archaeological research laboratory (AFL) Stockholm University, to SAU science award 2008 (In Swedish). Sven Isaksson is a bimolecular archaeologist who specialising in organic residues, for example lipid analysis on prehistoric ceramics. Sven is great teacher, scientist and fore most someone I call friend and it is always good see that good things comes to those who are good.

He wasn’t the only winner he shared the price with Uppsala scientist Anne Ingvarsson-Sundström, I don’t know her personally, though I believe I’ve met her on occasion, but I’ve read some articles and know of her as she do osteology (as well as archaeology). Congratulation it is good to see that bones are appreciated.

SAU or Societas Archaeologica Upsaliensis (in Swedish) is Uppsala based foundation that does contract as well as research based archaeology.

Read more about Sven and his work in this presentation/article (in English).

Bw

Magnus Reuterdahl

 


Pitted ware culture thesis

Today I am going to the disputation of Petra Molnar; she will defend her thesis in Osteoarchaeology Tracing Prehistoric Activity – Life ways, habitual behaviour and health of hunter-gatherers on Gotland at Stockholm University. I’ve read the thesis which includes five articles on the neolithic pitted ware culture. She ‘s been studying traces of prehistoric stress through stress markers, dental wear and oral pathology, the graves and grave-goods, she has compared these Neolithics health status with the health status of those living in Sigtuna during the middle ages (interesting results) and she has been studying the link between osteoarthritis and activity.

The abstract is available here.

I’ll get back with a few more in depth thoughts of the thesis.

Magnus Reuterdahl


%d bloggers like this: