Tag Archives: fackförbund

Nytt uppdrag: Etik & arkeologi – A new mission: Ethics & Archaeology

This post is available in English further down.

Som jag nämnt i tidigare inlägg byter jag arbetsgivare från och med den 1 februari, från Länsstyrelsen i Västernorrland till Länsstyrelsen i Östergötland.

Det är dock mer på gång för mig inom det arkeologiska – jag kommer ingå in en arbetsgrupp inom DIK med uppgift att ta fram etiska riktlinjer för arkeologer. Tanken är att dessa ska fungera som vägledning för alla arkeologer; forskare såväl som för arkeologer på olika myndigheter, museer, stiftelser, företag m fl. Tanken är att riktlinjerna ska vara överskådliga och lätta att kommunicera. I uppdraget ingår också att lämna förslag om hur de etiska riktlinjerna kan lanseras och förankras bland Sveriges arkeologer och diskussioner kring certifiering.

Efterhand hand hoppas jag kunna skriva ytterligare några inlägg om detta. just nu ligger spänningen i vilka är de övriga i arbetsgruppen? – Vet du skriv en kommentar!

DIK är ett fackförbund och en del av centralorganisationen SACO, Sveriges akademikers centralorganisation. DIK företräder akademiker inom kultur- och kommunikationsektorn och då bland annat arkeologer.

Läs mer här

http://www.dik.se/artikel/10797/dik-startar-arbetsgrupp-om-etik-arkeologer

More new challenges as I will have to begin thinking on Archaeology and ethics in a more concentrated form. In previous posts I’ve mentioned that I start a new job February 1st in Linkoping at the Administrative County board of Östergötland.

As I mentioned in previous posts I’m changing employers as of February 1st, from the County Administrative Board of Västernorrland to the County Administrative Board in Östergötland.

But there is more news regarding the archaeological – I will be part of a working group within DIK with the task of developing ethical guidelines for archaeologists. DIK is a trade union and part of SACO, a trade union confederation for university graduates or professionals with a college degree. DIK represents the culture and communications sectors, and among them the archaeologists.

The idea behind the guidelines is that they are to serve as guidance for all archaeologists, researchers as well as to archaeologists at various government agencies, museums, foundations, corporations and others. The idea is that the guidelines should be transparent and easy to communicate, and the assignment also includes proposals on how the ethical guidelines can be launched and anchored among Swedish archaeologists and discussions around certification.

I will get back to you on a later date with more info on this.


DIK summer blog

DIK is the union for archaeologist, antiquarians, librarians etc. in Sweden – this year they have a summer blog for it’s members, including me. All members are welcome to post on what they do this summer; concerning work, studies or their free time. One of the best propsals I’ve heard from DIK in some time, and of course Testimony of the Spade will participate in a near future – and I hope most archaeologist will as well.

Check it out at http://sommarbloggen.posterous.com/ (I guess most posts will be written in Swedish)

To participate send an e-mail to sommarbloggen@dik.se.

Magnus Reuterdahl


%d bloggers like this: