Tag Archives: Arkeologi

Don’t give up your day job?

Well, I wont! I’ve just hit the archaeological jackpot!

I don’t mean I found a lost civilization, the holy graal or something on that magnitude but I’ve gotten a permanent employment (tillsvidareanställning), i.e. hired for a position without a pre-determined time limit as an archaeologist at the the administrative county board of Östergötland.

Though on occasion these employments might be seem as far away as finding the holy graal though.

It’s not the first time I had an employment of this kind, I had one at Arkeologicentrum AB a few years back, but it feels good to not having that end date hanging over my neck.

Magnus Reuterdahl


Day of archaeology 2013

It’s that time of the year again – DAY OF ARCHAEOLOGY 2013 – and I’ve written a small piece; your welcome to read that or any other of the several hundreds, hopefully thousands, of posts beeing published on archaeology today.

Check out my post here.

Check out Day of archaeology 2013 here.

Magnus Reuterdahl


Populär arkeologi 2012:3

This post will follow in English

Nu finns Populär Arkeologi nr 3 2012 – i denna har jag skrivit en krönika om mina åsikter om kulturmiljöutredningen. Som helhet finns det mycket i den som är bra, det jag inte gillar är förändringen av fornlämningsbegreppet samt en avsaknad av konsekvensanalys – det finns många förslag och delförslag som enligt min bedömning kommer leda till såväl ökade kostnader för samhället som ökad arbetsbelastning för såväl länsstyrelserna som för riksantikvarieämbetet.

Köp eller låna nya nya numret så får du en mer nyanserad bild!

Magnus Reuterdahl

Populär arkeologi or Popular Archaeology is a Swedish magazine about archaeology. In the current issue I’ve written a chronicle of my views on investigation concerning the Cutural Heritage act. As a whole much of the work is solid, what I do not like is the proposal regarding changes of the concept of ancient monuments and remains and that many proposals and partial proposal which in my opinion will lead to both increased costs for society as well as an increased workload for both the County Administrative boards the National Heritage Board.

Magnus Reuterdahl


Så du vill bli arkeolog! // Ahh… you’ve decided to be an archaeologist!

An English version of this post will follow the Swedish.

Inspirerad av min kollega i norr, Nils Harnesks blogginlägg Från student till yrkesaktiv… en till synes enkel resa men som man kan göra på många olika vägar tänkte jag skriva några ord om min väg från student till yrkesverksam.

Låt mig börja med ett citat från en annan bloggande arkeolog Martin Rundkvist Archaeology is Not a Good Career – Arbetsmarknaden är skit och det finns inga jobb. Alla skandinaviska länder producerar betydligt fler arkeologer varje år via universiteten än det finns arkeologer som går i pension. Om du trots detta, mot alla odds får ett jobb, så kommer du få det via kontakter och jobbet kommer sannolikt vara dåligt betalt och bara vara under några sommarmånader. Negativt – ja, sant, ja för många men inte för alla.

Men vill du bli arkeolog behöver du göra betydligt mer än att bara klara dina kurser på Universitetet, i viss mån gäller det att specialisera sig, dels genom kurser men kanske främst genom val, såsom uppsatsämne och att sälja in sig. Att skapa nätverk som når utanför universitets väggar, till exempelvis genom att skriva om något en arbetsgivare kan vara intresserad av och i det gäller det att identifiera framtida arbetsgivare. Tänk på att det finns fler vägar än man kanske tänker på vid en första anblick; det finns museer, stiftelser, privata företag, myndigheter, forskningsinstitut med mera. Ett annat sätt att profilera sig är att göra om sin uppsats till en artikel så man kan visa att man gjort något mer än att bara ha skrivit ett par uppsatser, man kan leta upp internationella grävningar mm.

Min resa har gått via forskningsprojekt på Stockholms Universitet, där jag var med forskningsgrävningar och göra ett par osteologiska analyser. Samtidigt skrev jag en artikel av min Magisteruppsats som publicerades i Urminne och ytterligare en tillsammans med en doktorand utifrån en osteologisk analys som också publicerades i Urminne. Via en kurs i kulturmiljövård fick jag kontakter in i länsstyrelsevärlden, dels genom en uppsats riktad till länsstyrelserna, dels genom ett utökat kontaktnät. Detta kombinerat gjorde att jag fick jobb på Länsstyrelsen i Kronbergs län där jag jobbade i flera projekt rörande stormskador efter stormarna Gudrun och Per. Detta gav mig dels en inblick och kunskaper om handläggning men framförallt inventeringsvana och lite projektledningsvana. Därefter jobbade jag med arkeologiska undersökningar för Östergötlands museum och Norrbottens museum och med ett projekt tillsammans med en studiekompis som tagit oss till Kina två gånger om. Därefter har jag jobbat på Länsstyrelserna i Norrbotten och Västernorrland, för privata företag såsom Arkeologicentrum och Arkeologikonsult och Kalmar museum för för tillfället jobba på Länsstyrelsen i Östergötland. Jag har med andra ord snurrat runt en hel del i vårt avlånga land och träffat mängder med intressanta människor, sett fantastiska kulturmiljöer och lärt och lär mig mängder… hela tiden!

Sanning att säga man måste förbereda sig på åtminstone några år i en kappsäck (8 år och pågående), halvtaskiga boenden (för tillfället dock bra) och en taskig lön (lite bättre nu!) – till det kommer dubbel bosättning och massor med resor. Belöningen är ett fantastiskt jobb och fantastiska kollegor. Sedan kan det vara betydligt lättare att få jobb om man är beredd att göra ett antal säsonger långt från storstaden, så kolla upp,genom dina nätverk (vänner, kollegor, lärare, twitter, bloggar, facebook grupper kan vara sätt att förstora ditt nätverk) var större projekt är på gång, t ex vägarbeten, större byggprojekt etc och kontakta arkeologiska företag i denna region. Om du får jobb, se till att få lära dig så mycket som möjligt, försök att få ta ansvar över något och gör dig så värdefull som möjligt. Det är också ett bra sätt att verkligen lära sig något och något som kan vässa ditt CV inför kommande säsonger.

Jag skulle också se till att ha en plan B, för de flesta jag arbetat med har inte stannat i branschen, av olika anledningar: en del har tröttnat på resandet och osäkerheten, andra på hårt jobb i dåligt väder, vissa på grund av lönen och några för att de helt enkelt inte haft turen att få några jobb.

Jag önskar dig lycka till om jag inte skrämt bort dig och du nu ändå bestämt dig!

Är du arkeolog och bloggar – skriv ett inlägg på detta tema du med så kan vi försöka samla ihop dem någonstans.

Ossamenta har skrivit ett inlägg här (på engelska)

DIK har lagt upp versioner av detta här och här

Magnus Reuterdahl

_______________________________________________________________________________________________________

I got inspired by a colleague of mine, archaeologist and blogger, Nils Harnesks, who wrote a blog post entitled From student to a professional career … a seemingly simple trip but it can be done in many different ways (In Swedish). I thought I’d share a few words about my route from student to professional.

Let me begin this by a quote from an another blogging Scandy-archaeologist, Martin Rundkvist who blogged about Archaeology is Not a Good Career a few years ago. He writes: The labour market is crap and there are no jobs. All Scandinavian countries produce new archaeologists at a vastly higher rate than the old ones retire. If you do get a job against all odds, then that will be through contacts, and the job will be poorly paid and last only a few months in the summer. That might seem a bit harsh and negative – but it’s kind of true, at least for many though not for all.

But since you’ve already decided to become an archaeologist, you need to do much more than just manage your classes in college, to some extent, you have to specialize, through courses, but perhaps mostly by choices, such as essay topic and to sell your self, or branding your self. It’s important to build networks that extend beyond the walls of the university, for example, by writing about something an employer might be interested in and in relation to that identify potential employers. Keep in mind that there are more ways to be an archaeologist than you might think at first glance, there are museums, foundations, private companies, government agencies, research institutes and more. Another way to distinguish yourself is to make your essay into an article so you can show that you have done something more than just having written a few essays, you can also look up international excavations or research projects that you can help out in.

The last 8 or 9 years when I’ve been active, I’ve worked for 15 or so employers, all over Sweden, with different tasks and in different situations. One day digging north of the polar circle the next writing decisions at an agency or doing surveys. All fun, always something new, meeting new people, seeing new “old” things and always learning. Its quite a ride 🙂

Truth be told you also prepare yourself for at least a few years in a suitcase, with half dodgy accommodation and a shitty wages. The reward is a fantastic job and great colleagues. It may be much easier to get a job if you are prepared to make a few seasons away from the big city so scout for projects on the go via your networks; twitter might be good as well as blogs or facebookgroups etc. If you get a job, make sure to learn as much as possible, try to take charge of something and make yourself as valuable as possible. There is also a good way to push yourself and your CV.

Even though you’ve seem to have made up your mind I’d make sure to have a plan B, for most people I worked with are not still in the industry, for various reasons: some have grown tired of traveling and the uncertainty, others did not enjoy the hard work, often in bad weather, some due to the low salaries and some because they simply have not had the good fortune to get any job.

I wish you the best of luck if you still consider Archaeology as a career!

If you are you an archaeologist and have a blog – write a post on this subject, then we might collect all the posts somewhere.

Ossamenta has a post here

Magnus Reuterdahl

 


Förändringens vindar? – Winds of change?

This post will follow in English.

Idag kom då Kulturmiljöutredningen, där man bland annat tittat på Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML). I denna föreslås ett antal förändringar av större och mindre slag, man har också tittat på målen för statens kulturmiljöarbete samt fått i uppdrag att titta på KML rörande metalldetektorer/sökare. Jag har bara snabbt skummat igenom den och har just nu inga särskilda åsikter om den – dock känns det som att ändringarna kan komma medföra merarbete för Länsstyrelserna och i någon mån för Riksantikvariämbetet men också möjligen merkostnader – samtidigt finns det också flera ändringar som jag tror är både bra och nödvändiga.

Bland det man föreslår är en ändring av fornlämningsbegreppet, i det att man ger ett förslag med nya kriterier som avgränsar fornlämningsskyddet till de lämningar som kan antas ha tillkommit före 1750. Dock ska staten ha möjlighet att även skydda yngre lämningar efter särskilt beslut, så kallad fornlämningsförklaring. Här föreslår man också att det i vissa fall kan komma att utgå någon form av ersättning till markägaren, vilket kan komma att försvåra ett sådant förfarande, vidare ska markägare kunna kräva ett fastslaget fornlämningsområde – vilket jag också har funderingar kring hur det ska kunna fungera i verkligheten, då man fortfarande har skrivningen att fornlämningsområdet ska vara så som behövs för att bevara hela lämningen.Dvs områdets storlek kan skilja beroende på arbetsföretag.

Utredningen föreslår att det generella förbudet mot att använda metallsökare kompletteras med en tydlig dispensreglering för att ge ett rimligt skydd för kulturarvet. Det tydliggörs att tillstånd inte får lämnas för att söka efter fornfynd eller när det finns anledning att anta att metallsökaren kan komma att användas för att söka efter fornfynd. Detta innebär att det inte kommer att ge tillstånd i fornlämningstäta områden såsom på Öland och Gotland.

Jag får säkert anledning att återkomma 🙂 Rapporten kan laddas ned här (SOU 2012:37)

English version, this is a little shorter than the Swedish one!

Today came the cultural inquiry, which, among other things looked at the Cultural Heritage Act (KML) and proposes a number of changes in this, they have also looked at the objectives of the state cultural work, and have been asked to look at KML in regards og the usage of metal detectors.

I have just quickly skimmed through it and currently have no specific views on it – however I feel that the changes might result in additional work for the county administrative boards and to some extent for the National Heritage Board.

Among the things being proposed is an amendment to the concept of ancient monuments and remains, the proposal is a new criteria that separates ancient monument/remains protection to the remains that are likely to be older than from 1750 and abandoned at that time. However, the state should have the opportunity to also protect the young remnants after special decisions.

The report proposes that the general prohibition against using metal detectors is complemented by a clear exemption regulation to provide reasonable protection for the cultural heritage where it is clarified that the permit must not be for be used to search for archaeological finds, or when there is reason to believe that metal detectors can be used to search for ancient finds. This means that permission will not be granted in areas with lots of known ancient monument/remain such as on Öland and Gotland.

The report is avilable in Swedish (SOU 2012:37)

Magnus Reuterdahl


Mesolithic Motala on film

At the city Motala on the eastern shore line of lake Vettern a big excavation that in part is still on- going that concerns the mesolithics. The excavations are being done by Riksantikvarieämbetet (the National Heritage Board) UV Öst (RAÄ UV Öst) (link in Swedish about the excavation) and by Stiftelsen Kulturmiljö (link in Swedish about the excavation).

The excavations concern at least one settlement and several different activity areas; production sites, graves etc, that are dated to ca 6000-4000 BC. There are also remains of a medieval farmstead, dated to ca 1200-1300 AD.

There are several things that are special about this site among them the exceptional preservation environment, UV has made this film, with English subtitles, that allows you to find out more about this exiting place and the finds that has been made.

The film is produced by Martin Wanngård at BringitoLife during 2010 and 2011 and is 18 minutes long and is part of RAÄ UV Öst’s intermediary of the results.

Magnus Reuterdahl


Uppdrag: Få in fler arkeologer på DIKs kongress

This post is written in Swedish regarding the up comming election to DIK (Swedish Union for arcaheologist etc).

Nu är röstningen på kongressombuden igång till DIKs kongress, så är du medlem i DIK är det dags att göra din röst hög, personligen propagerar jag för att försöka få in så många arkeologer som möjligt. Läs mer här!

Själv är jag nominerad i valkrets Stockholm (långt ned på listan), du är varmt välkommen att rösta på mig – men det viktigaste är du röstar på någon du tror kan företräda dina intressen och göra DIK bättre!

Magnus Reuterdahl


Swedish ancient monuments on youtube

Since a few months back I work at the Östergötland County Administrative Board as an archaeologist. A project that has been ongoing for some while, that I haven’t worked on, is a video-project displaying some of the ancient monuments in Östergötland County. Information on the films are presented here.

The first of at least four films was uploaded a few days ago via Youtube, it’s available in Swedish, English and Arabic and is about the Svaneholm castle ruin outside Mjölby built during the 14th century.

The Swedish and Arabic version can be found here

Check it out!

Magnus Reuterdahl


Nytt uppdrag: Etik & arkeologi – A new mission: Ethics & Archaeology

This post is available in English further down.

Som jag nämnt i tidigare inlägg byter jag arbetsgivare från och med den 1 februari, från Länsstyrelsen i Västernorrland till Länsstyrelsen i Östergötland.

Det är dock mer på gång för mig inom det arkeologiska – jag kommer ingå in en arbetsgrupp inom DIK med uppgift att ta fram etiska riktlinjer för arkeologer. Tanken är att dessa ska fungera som vägledning för alla arkeologer; forskare såväl som för arkeologer på olika myndigheter, museer, stiftelser, företag m fl. Tanken är att riktlinjerna ska vara överskådliga och lätta att kommunicera. I uppdraget ingår också att lämna förslag om hur de etiska riktlinjerna kan lanseras och förankras bland Sveriges arkeologer och diskussioner kring certifiering.

Efterhand hand hoppas jag kunna skriva ytterligare några inlägg om detta. just nu ligger spänningen i vilka är de övriga i arbetsgruppen? – Vet du skriv en kommentar!

DIK är ett fackförbund och en del av centralorganisationen SACO, Sveriges akademikers centralorganisation. DIK företräder akademiker inom kultur- och kommunikationsektorn och då bland annat arkeologer.

Läs mer här

http://www.dik.se/artikel/10797/dik-startar-arbetsgrupp-om-etik-arkeologer

More new challenges as I will have to begin thinking on Archaeology and ethics in a more concentrated form. In previous posts I’ve mentioned that I start a new job February 1st in Linkoping at the Administrative County board of Östergötland.

As I mentioned in previous posts I’m changing employers as of February 1st, from the County Administrative Board of Västernorrland to the County Administrative Board in Östergötland.

But there is more news regarding the archaeological – I will be part of a working group within DIK with the task of developing ethical guidelines for archaeologists. DIK is a trade union and part of SACO, a trade union confederation for university graduates or professionals with a college degree. DIK represents the culture and communications sectors, and among them the archaeologists.

The idea behind the guidelines is that they are to serve as guidance for all archaeologists, researchers as well as to archaeologists at various government agencies, museums, foundations, corporations and others. The idea is that the guidelines should be transparent and easy to communicate, and the assignment also includes proposals on how the ethical guidelines can be launched and anchored among Swedish archaeologists and discussions around certification.

I will get back to you on a later date with more info on this.


Seminar on crime against cultural heritage sites

Jag kommer twittra under seminariet – följ mig på #fornbrott (I’ll tweet the seminar though in Swedish #fornbrott)

On Wednesday I’ll be at the Swedish National Herritage boards (RAÄ) seminar on crime against cultural heritage sites. The seminar includes a brief on reported crime against cultural heritage sites 2000-2010, some examples on this and perhaps most interesting former Chief Prosecutor Sven Erik Alhem on how to to formulate police reports of suspected archaeological heritage crime, how they should be dealt with before, during and after the legal process and a discussion on this.

I hope for an interesting an informative seminar. From my point of view the most interesting part is the how to bridge the gap between the lawmen and us who work with cultural history – how to find a way where we understand each other, most often when I dealt with this there a big problem has been that neither the police or the prosecutor has knowledge of the cultural Heritage Act or what a ancient or historic monument are – or the process regarding understanding damages. In one part that is our fault – we fail to give them the right information; on the other hand they fail to make us understand what they need. I know that this differs in the country but a big part of it is that relatively few cases have been in our courts – and praxis is built via the courts. Perhaps this can be a good start.

The most important question according to me is how do we get the police and prosecutors to begin processing our police reports – they often lay there collecting dust until it’s barred.

Magnus Reuterdahl


%d bloggers like this: