Tag Archives: Archaeology

Day of archaeology 2013

It’s that time of the year again – DAY OF ARCHAEOLOGY 2013 – and I’ve written a small piece; your welcome to read that or any other of the several hundreds, hopefully thousands, of posts beeing published on archaeology today.

Check out my post here.

Check out Day of archaeology 2013 here.

Magnus Reuterdahl


A museum in need

I just got word that the museum in Elblag Poland has been flooded when water pipes bursted. Lots of thier litterture had been destroyed or lost and it seems that they are in need to replace this. If I understand correctly it foremost concerns litterature on the Viking age and especially regarding the early medieval Vikings’ emporium near Elblag in Poland called Truso. If you have scans of articles, reports etc they would need this – if you want or can help contact @Pogezana via Twitter.

Link in polish – though lots of pictures on the flooding.

Magnus Reuterdahl


En svensk uppdragsarkeologisk klassiker/A Swedish contract archaeological classic

This post will follow in English.

Som arkeolog är man tvungen att flytta runt, att jobba som projektanställda och att hela tiden planera framåt. Vad händer efter nästa jobb, projekt eller kurs?

Nu är inte allt negativt med detta, man får möjlighet att se mycket av vårt vackra land, uppleva olika kulturmiljöer och träffa mängder med fantastiska människor.

En sak som ofta kommer upp var och eller för vem man jobbat och i samband med detta började vi diskutera vem som gjort en svensk uppdragsarkeologisk klassiker. Dvs jobbat på Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdrags verksamhet (UV), ett länsmuseum , ett privat företag och för en stiftelse. För att göra det ytterligare mer exklusivt jobbat i minst ett län i södra, mellersta respektive norra Sverige samt arbetat antingen som inventetare eller annan special funktion, på en länsstyrelse eller som handläggare på riksantikvarieämbetet. Jag har inte nått upp till detta… än. Jag saknar en stiftelse och UV i min portfölj – hur är det med dig?

Har du genomfört en svensk uppdragsarkeologisk klassiker eller känner någon som gjort det, eller tycker du att något saknas som bör ingå i en klassiker? Lämna en kommentar!

Obs detta är skrivet på min HTC så jag ber om ursäkt för eventuella stavfel!

Magnus Reuterdahl

As an archaeologist you have to move around a lot, to work in projekt and konstanta plan ahead. What will happen next after this job, projekt or course.

Now there are positive sides to this drifter kind of life such as the possibily to see and experience our respective countries and perhaps more, to see and study different cultural historic areas and to meet loads of interesting people.

One thing that is often discussed are where, with and for whom we worked. At one time some of us came up with the notion of a Swedish contract archaeological classic, I guess this might be translateble to most countries. In Sweden this might be someone who had worked for the National Heritage Board’s contract department (UV), a county museum, a private company and a foundation. To make it more exclusive you should also have worked in at least one county in the south, middle and north of Sweden and have worked on a survey or other special function, at a county board or as an officer at the national Heritage Board.

I haven’t made a classic… yet! For me an employment at UV and a foundation is still missing.

If you have done this, or a similar classic in your country, or have thoughts on if something is missing – please leave a comment.

This is written on my HTC phone, so please excuse any misspellings.

Magnus Reuterdahl


Excavating in a snow storm

My future colleagues, from tomorrow onwards, got to experience excavating in a snow storm today. Whilest I on the other hand has spent the day indoors looking out on the snow storm. Tomorrow I’ll join the fun. Though, now, the temperature is ca 0 degrees and climbing – so tomorrow it will probably be a big mud puddle instead, in other word I’ll be down and dirty.

In Sweden we excavate as long as possible and as the country is rather long (N-S) it’s often possible to dig all year round in the south and the further north you go the season gets shorter. There are several tools to use as it gets colder to prolong the season; such as thermo blankets, tents and in worse case scenarios electric blankets – to keep the earth from freezing. Of course it’s never optimal to dig if there is snow or rain, but it is doable – with good results.

Today, though, I’m glad that I’m indoors and I’ll pray to the patron of Archaeologists for better weather the coming weeks.

Magnus Reuterdahl


Arkeologisk/osteologisk jobbannons. An add for a job within archaeology or osteology

This post will follow in English:

Jag brukar inte skriva på svenska här på bloggen men då jag kommer att vara till arbetsmarknadens förfogande inom kort är det lika bra att utnyttja alla vägar. Förutom att skicka ut en bred intresseanmälan om jobb, dels via bloggen dels via mail kommer jag också sätta mig ned och arbeta på en ny ansökan till forskarutbildningen inom arkeologi.

Från och med den 27 oktober står jag till arbetsmarknadens förfogande, helst till förfogande för en arkeologisk inriktad institution såsom en länsstyrelse, ett museum, en myndighet (RAÄ UV) en stiftelse eller ett privat företag.

För er som inte känner mig personligen eller som bara råkat hamna här på bloggen, är jag 36 år, boende i Stockholm och varmt brinnande för frågor kring arkeologi, osteologi och kulturarv. Om ni tittar på mitt CV kommer ni att se att jag är mycket flexibel vad gäller resande men också bred i min erfarenhet av olika typer av arkeologiska jobb. Ett par av mina styrkor tror jag ligger i en bred kunskap och förståelse av kulturhistoriska landskap, såväl när det gäller tidsmässiga som geografiska skillnader, samt att jag har erfarenhet av många olika GIS program såsom ArcView, ArcGIS, ArcPad. StormGIS, QuantumGIS, Intrasis m fl och är relativt duktig på dem.

Under de senaste 18 månaderna har jag arbetat för Arkeologicentrum AB i Östersund med jobb över i princip hela landet – från Västernorrlands län till södra Småland. Jag har arbetat med frivilliga utredningar, § 11 utredningar steg 1 och 2, arkeologiska förundersökningar och särskilda arkeologiska undersökningar. Vidare har jag skrivit ett drygt 20-tal rapporter och PM (se CV) samt arbetat med offerter och anbud. Under denna period har jag också gått Riksantikvarieämbetets (RAÄ) utbildning Landskapshistorisk utbildning, steg 1 för att bli platsledare inom fornminnesinventering.

Innan min anställning vid Arkeologicentrum har jag arbetat som antikvarie på länsstyrelserna i Norrbottens (2008-2009) och Kronobergs län (2005-2008) och som arkeolog och/eller osteolog vid Norrbottens museum (2007 och 2008), Östergötlands museum (2008), Osteologiska forskningslaboratoriet (2005) och Arkeologiska forskningslaboratoriet (2005) vid Stockholms Universitet m.fl. Jag är också ordförande i Osteologiska föreningen (2009-).

Tillsammans med Johan Klange har jag startat och arbetat med ett forskningsprojekt: Yangshaoprojektet. Projektet syftar till att bygga och sprida kunskap om den så kallade Yangshaokulturen, eller traditionerna. Projektet har till dags dato lett till två forskningsresor, två rapporter och två artiklar.

Jag har läst arkeologi och ostearkeologi till masternivå, fornnordiska till kandidatsnivå, kulturmiljövård mm vid Stockholms Universitet mellan åren 2000-2005.

För närmare information besök mitt CV här!

Har du ett jobb för mig går det bra att kontakta mig via inventerare[radera_detta][at]hotmail[punkt]com.

Vi ses och hörs!

Magnus Reuterdahl

____________________________________________________________________________

I do not usually write in Swedish here on the blog, but as I will be available for new work shortly, it is best to use all tools available. In addition to sending out a broad interest on the job through this blog, I will sit down and work on a new PhD application for archaeology and of course apply to available jobs.

This is a job application that also is valid internationally. As of October 27, I am available for work or research projects, preferably at  archaeological or osteological oriented institution such as a museum, a department at a University, a foundation or a private company.

For those of you who do not know me personally or who just happened to end up here on the blog, I am 36 years old, living in Stockholm, Sweden. I have a deep interest  for issues related to archaeology, osteology and cultural heritage. I am very flexible in terms of  travelling and have wide experience of different types of archaeological jobs. My strengths, I believe lies in a broad knowledge, experinece, understanding and knowledge of different kind the ancient remains (especially concerning Scandinavia and to some extent China) regarding time depth as well as geographical difference (Scandinavia in particular). I have worked with many different GIS software such as ArcView, ArcGIS, ArcPad. StormGIS, QuantumGIS, Intrasis etc. and am quite good at them.

Over the last 18 months I have worked for a private company; Arkeologicentrum AB in Östersund, virtually across all of  Sweden – from Västernorrland County to the south of Småland County. I have worked with non mandatory investigations (archaeological surveys), § 11 investigations – steps 1 and 2 (archaeological surveys and archaeological surveys including search excavations), archaeological preliminary investigations (archaeological excavation in order to delineate one or several specific ancient remains) and archaeological excavations. During this time I’ve written more than 20 reports and memos for Arkeologicentrum.  I have also taken the National Heritage Boards (RAA) course Landscape Historic training, step 1 – to become a site leader regarding archaeological surveys in Sweden.

Before this I worked as an archaeologist at the county administrative board of Norrbotten County (2008-2009) and Kronoberg County (2005-2008), at the county museum Norrbotten museum (2007 and 2008) and Östergötland museum (2008), at the Osteological research laboratory (OFL) (2005) and the Archaeological Research laboratory (AFL) (2005) at Stockholm University, etc. I am also chairman of the Swedish Osteological Association since 2009.

Together with fellow swedish archaeologist John Klange I started and have been working on a research project: the Yangshao project. The project aims at building new knowledge and to disseminate knowledge about the so-called Yangshao culture, or better named traditions. The project has so far led to two research trips to China, two reports and two articles.

I have studied archaeology and osteoarchaeolgy at Masters level, Scandinavian languages with a historic profile at candidate level, cultural heritage, etc. at Stockholm University between 2000-2005.

If your interested or wants more information, as a CV in English or references please contact me via inventerare[delete-this][at]hotmail[dot]com.

Magnus Reuterdahl


Between Holsjunga and Ostersund

I’m back at the office in Östersund to produce a couple of reports and do some preparation works for some jobs in Ostergotland County. When I returned from Vastergotland to Stockholm last week I made a few stops along the way; a rune stone, a grave field and at the excavations at the Mesolithic sites in Motala where Kulturmiljövård Mälardalen (Link in Swedish) and the national Heritage board (Link in Swedish, great pictures) are working.

On occasion you’ll get envious on others projects, this is such an occasion. I can’t wait for the reports from these excavations – many of the finds are very well preserved in layers of wet mud – artifacts made of bone, antler and tree are emerging in excellent condition as well as antler chips from making the tools (Link to picture of antler with carvings). The national Heritage board has excavated at one of these sites some years back which resulted in a doctoral thesis and I wouldn’t be surprised if one or more will come out of these ones too. In total ca 50 archaeologists will work on these sites this summer. More in this in a future post.

Magnus Reuterdahl


Mellingeholm part 2

A new week in the field awaits. Last week we managed to do a lot of work but there’s still plenty to do. We’ve dug a lot of search pits, ca 5-10 m in length 1,5-2 m in width and 0,4-0,5 m in depth, to delimit two grave fields. Between these grave fields earlier archaeological investigations has identified urn graves, urns filled with cremated bones, charcoal etc and dug into the ground. We’ve rediscovered these and found a few more. One thought was that these two grave fields might have been one but there seems to be an area ca 50-75 m in between with no graves, though this is just a preliminary assessment as we still have some search pits to dig before we are done.

Mellingeholm test pit

In another parts of the area we’ve done search pits in order to find a possible settlement, in the first we’ve found nothing but in the other a few interesting finds have been done. More on that as it develops.

For me this week will be one in company with a Rover (network RTK) from Trimble (R8) as there are a lot of test pits to be measured.

Mellingeholm RTK

As you can see on my boots they tend to become rather heavy as the mud sticks to them as glue.

Mellingeholm Mud

Now, all I hope for is decent weather but it doesn’t look all that promising. So its another week in rain gear and long underwear.

Magnus Reuterdahl


Mellingeholm

Now what is Mellingeholm and perhaps more important where is it? Mellingeholm is a property ca 65 km northwest of Stockholm and a few km south of Norrtälje in Frötuna parish.

At the moment I participate in a archaeological preliminary investigation, step two in the Swedish exploratory archaeological process. During which our aim is primary to delimit monuments and relics and to determine their function by excavating and surveying. We are also asked to answer certain questions such as the age of a certain monument or to map a monument in detail or document it etc.

In Mellingeholm there are several monuments and relics such as graves from the Iron Age, settlements from the Iron age and possible the Bronze Age, Fossilized acres from prehistoric and historic times, crofts etc. It has also been used as a military shooting and practice range since the 40’s so there are also a lot of remains from their activity such as trenches and other defence remains that we’re suppose to document.

Yesterday it was raining all day long and only a few degrees above zero which left us all cold to bone. Cold and dampness really causes fatigue  – I fell over in my bed last night. Today it was a bit better wheather though still cold. The first few hours it was below zero but then came the sun and it became a lot easier, it’s incredible how some sunlight and warmth makes the day just fly away.

I’ll get back with some pictures.

Magnus Reuterdahl


Report from within a monster

I’ve begun reading Åsa M Larssons (Ting & Tankar) thesis; Breaking and Making Bodies and Pots: Material and Ritual Practices in Sweden in the Third Millennium BC.

400+ pages makes for a thick and heavy book and academia normally isn’t a light read but this is quite an easy read for an academic work. This is in part due to a good flow and good usage of language and in part due to a good disposition of the book where each chapter has a clear beginning and end and is well marked off. A lot of nice pictures and graphs gives some rest to dreary eyes but are also and more importantly illustrative to the text.

Some first notes; I’m not sure I agree with Asa in naming it a monster (at least not a growling one), at a first glance it’s more of slowly building crescendo of pitted ware data; background information, descriptions and syntheses mixed with some fun facts and good writing. Quite a pleasent read.

I’ve started with the osteological parts of the thesis on which I’ll posts some notes later on, as I read it through a little bit more in detail.

Magnus Reuterdahl


Indoor activities

This week is all office work, I’ve finished a report on the survey in Lerum municipality, Västra götland county, we did earlier this summer. Currently I am working on preparations for a survey in Valdemarsvik municipality, Östergötland county, that’s to start next week. Preparing maps, studying the National Heritage Board´s database for archaeological sites and monuments (FMIS), fixing living quarters etc. other fun duties are accounting for work and travel for the last weeks to the payroll office.

I’ve got some cool pictures from the partly mideval Viby church, Östergötland, and the rune stone Ög FV1965;54 that I’ll post on later on this week.

Magnus Reuterdahl


<span>%d</span> bloggers like this: