Category Archives: Archaeology

Am I to become a union tycoon?

Most archaeologist along with librarians, antiquarians and communicators in Sweden are in the union DIK (Link in Swedish), a part of SACO (Swedens Academics Central Organisation). DIK is short for Documentation, Information and Culture (Kultur).

Now I never been much of a union man, though I do recognize they do an important work. Lately I’ve been pulled into it, though, as I’ve been working in a work group with ethics & archeology. Also it seems they gotten a new image via the current president, Karin Linder, that does do a good job.

A few days ago I was asked to run as a board member for the national council of DIK. Its always an honor that someone, whoever it is, has proposed me for a position such as this. Currently I am considering it: partly cause I’ve become more and more interested in the union as such and I believe that they do a good job, partly due to the fact that I feel it is important that an archaeologist, and especially someone that does not have a permanent job (as most archaeologists), can have a voice within DIK.

I don’t believe I’ll become a tycoon but I do believe that I might be able to be an interesting voice within DIK and that why I considering saying yes.

Magnus Reuterdahl


Day of Archaeology Sweden – 25th year anniversary!

Arkeologidagen (Swedish word) or Day of Archaeology is an annual event in Sweden, celebrating its 25th consecutive year. All over Sweden the National Heritage board, the County museums and other excavating companies, foundations and universities shows part of their work for the public, usually by opening up an excavation-site to the public, by giving lectures or by giving tours.

This year Day of Archaeology is on Sunday August 26th .

In Östergötland County you can visit the excavations at Linköpings castle where Östergötland museum are excavating a tower foundation, dated to ca 1100-1300 AD (read more here) or visit the excavations done by the National Heritage board, UV Öst, at Askeby monastery (read more here). In Norrköping Stiftelsen Kulturmiljövård opens up the excavation site at the quarter Mjölnaren where parts of the medieval and historic part of the town is excavted (read more here). Another event in Norrköping is held by the rock art museum Himmelstalund that gives guided tours of the rock art area (read more here).

And more… this is but a few of the things happening, keep a look out for more! If you are in another part of Sweden check the local museum or the National Heritage board webpagefor some of the activities.

OBS – All links are in Swedish, but that’s normally readable with a little help of google translate etc.

Magnus Reuterdahl


Så du vill bli arkeolog! // Ahh… you’ve decided to be an archaeologist!

An English version of this post will follow the Swedish.

Inspirerad av min kollega i norr, Nils Harnesks blogginlägg Från student till yrkesaktiv… en till synes enkel resa men som man kan göra på många olika vägar tänkte jag skriva några ord om min väg från student till yrkesverksam.

Låt mig börja med ett citat från en annan bloggande arkeolog Martin Rundkvist Archaeology is Not a Good Career – Arbetsmarknaden är skit och det finns inga jobb. Alla skandinaviska länder producerar betydligt fler arkeologer varje år via universiteten än det finns arkeologer som går i pension. Om du trots detta, mot alla odds får ett jobb, så kommer du få det via kontakter och jobbet kommer sannolikt vara dåligt betalt och bara vara under några sommarmånader. Negativt – ja, sant, ja för många men inte för alla.

Men vill du bli arkeolog behöver du göra betydligt mer än att bara klara dina kurser på Universitetet, i viss mån gäller det att specialisera sig, dels genom kurser men kanske främst genom val, såsom uppsatsämne och att sälja in sig. Att skapa nätverk som når utanför universitets väggar, till exempelvis genom att skriva om något en arbetsgivare kan vara intresserad av och i det gäller det att identifiera framtida arbetsgivare. Tänk på att det finns fler vägar än man kanske tänker på vid en första anblick; det finns museer, stiftelser, privata företag, myndigheter, forskningsinstitut med mera. Ett annat sätt att profilera sig är att göra om sin uppsats till en artikel så man kan visa att man gjort något mer än att bara ha skrivit ett par uppsatser, man kan leta upp internationella grävningar mm.

Min resa har gått via forskningsprojekt på Stockholms Universitet, där jag var med forskningsgrävningar och göra ett par osteologiska analyser. Samtidigt skrev jag en artikel av min Magisteruppsats som publicerades i Urminne och ytterligare en tillsammans med en doktorand utifrån en osteologisk analys som också publicerades i Urminne. Via en kurs i kulturmiljövård fick jag kontakter in i länsstyrelsevärlden, dels genom en uppsats riktad till länsstyrelserna, dels genom ett utökat kontaktnät. Detta kombinerat gjorde att jag fick jobb på Länsstyrelsen i Kronbergs län där jag jobbade i flera projekt rörande stormskador efter stormarna Gudrun och Per. Detta gav mig dels en inblick och kunskaper om handläggning men framförallt inventeringsvana och lite projektledningsvana. Därefter jobbade jag med arkeologiska undersökningar för Östergötlands museum och Norrbottens museum och med ett projekt tillsammans med en studiekompis som tagit oss till Kina två gånger om. Därefter har jag jobbat på Länsstyrelserna i Norrbotten och Västernorrland, för privata företag såsom Arkeologicentrum och Arkeologikonsult och Kalmar museum för för tillfället jobba på Länsstyrelsen i Östergötland. Jag har med andra ord snurrat runt en hel del i vårt avlånga land och träffat mängder med intressanta människor, sett fantastiska kulturmiljöer och lärt och lär mig mängder… hela tiden!

Sanning att säga man måste förbereda sig på åtminstone några år i en kappsäck (8 år och pågående), halvtaskiga boenden (för tillfället dock bra) och en taskig lön (lite bättre nu!) – till det kommer dubbel bosättning och massor med resor. Belöningen är ett fantastiskt jobb och fantastiska kollegor. Sedan kan det vara betydligt lättare att få jobb om man är beredd att göra ett antal säsonger långt från storstaden, så kolla upp,genom dina nätverk (vänner, kollegor, lärare, twitter, bloggar, facebook grupper kan vara sätt att förstora ditt nätverk) var större projekt är på gång, t ex vägarbeten, större byggprojekt etc och kontakta arkeologiska företag i denna region. Om du får jobb, se till att få lära dig så mycket som möjligt, försök att få ta ansvar över något och gör dig så värdefull som möjligt. Det är också ett bra sätt att verkligen lära sig något och något som kan vässa ditt CV inför kommande säsonger.

Jag skulle också se till att ha en plan B, för de flesta jag arbetat med har inte stannat i branschen, av olika anledningar: en del har tröttnat på resandet och osäkerheten, andra på hårt jobb i dåligt väder, vissa på grund av lönen och några för att de helt enkelt inte haft turen att få några jobb.

Jag önskar dig lycka till om jag inte skrämt bort dig och du nu ändå bestämt dig!

Är du arkeolog och bloggar – skriv ett inlägg på detta tema du med så kan vi försöka samla ihop dem någonstans.

Ossamenta har skrivit ett inlägg här (på engelska)

DIK har lagt upp versioner av detta här och här

Magnus Reuterdahl

_______________________________________________________________________________________________________

I got inspired by a colleague of mine, archaeologist and blogger, Nils Harnesks, who wrote a blog post entitled From student to a professional career … a seemingly simple trip but it can be done in many different ways (In Swedish). I thought I’d share a few words about my route from student to professional.

Let me begin this by a quote from an another blogging Scandy-archaeologist, Martin Rundkvist who blogged about Archaeology is Not a Good Career a few years ago. He writes: The labour market is crap and there are no jobs. All Scandinavian countries produce new archaeologists at a vastly higher rate than the old ones retire. If you do get a job against all odds, then that will be through contacts, and the job will be poorly paid and last only a few months in the summer. That might seem a bit harsh and negative – but it’s kind of true, at least for many though not for all.

But since you’ve already decided to become an archaeologist, you need to do much more than just manage your classes in college, to some extent, you have to specialize, through courses, but perhaps mostly by choices, such as essay topic and to sell your self, or branding your self. It’s important to build networks that extend beyond the walls of the university, for example, by writing about something an employer might be interested in and in relation to that identify potential employers. Keep in mind that there are more ways to be an archaeologist than you might think at first glance, there are museums, foundations, private companies, government agencies, research institutes and more. Another way to distinguish yourself is to make your essay into an article so you can show that you have done something more than just having written a few essays, you can also look up international excavations or research projects that you can help out in.

The last 8 or 9 years when I’ve been active, I’ve worked for 15 or so employers, all over Sweden, with different tasks and in different situations. One day digging north of the polar circle the next writing decisions at an agency or doing surveys. All fun, always something new, meeting new people, seeing new “old” things and always learning. Its quite a ride 🙂

Truth be told you also prepare yourself for at least a few years in a suitcase, with half dodgy accommodation and a shitty wages. The reward is a fantastic job and great colleagues. It may be much easier to get a job if you are prepared to make a few seasons away from the big city so scout for projects on the go via your networks; twitter might be good as well as blogs or facebookgroups etc. If you get a job, make sure to learn as much as possible, try to take charge of something and make yourself as valuable as possible. There is also a good way to push yourself and your CV.

Even though you’ve seem to have made up your mind I’d make sure to have a plan B, for most people I worked with are not still in the industry, for various reasons: some have grown tired of traveling and the uncertainty, others did not enjoy the hard work, often in bad weather, some due to the low salaries and some because they simply have not had the good fortune to get any job.

I wish you the best of luck if you still consider Archaeology as a career!

If you are you an archaeologist and have a blog – write a post on this subject, then we might collect all the posts somewhere.

Ossamenta has a post here

Magnus Reuterdahl

 


Vacation!

Now that’s a word an archaeologist isn’t spoiled with. For years and years this wasn’t even in my vocabulary, at least not in combination with the word summer. Well, this year I thrive on the luxury of having two weeks off – now, isn’t that lovely J

Then what will I do with all this free time you might ask – a few days in Germany and Austria to meet friends, attend a wedding and of course buy and drink plenty of wine and then a few days in Sweden enjoying (?) the summer.

Magnus Reuterdahl


Day of Archaeology 2012

It’s on again – Day of Archaeology – check it out, last year more than 400 archaeologists world wide posted – lets see how many we are this year. My contirbution is called Who is an archaeologist? – check it out!

Magnus Reuterdahl


On June 29th it’s time for Day of Archaeology 2012

On June 29th it’s time for Day of Archaeology, I’ll participate as I did last year (read the post here) and was one of ca 400 archaeologists that contributed, from all over the world.

Read more about the project here!

If you haven’t allready join up for Day of archaeology on the 29th June and contribute with a blogpost!

Magnus Reuterdahl


Black hawk up & The Swedish Air Force Museum in Linköping

As we said good bye to a colleague that goes into retirement we visited the The Swedish Air Force Museum, but before that my colleague got to get a flight in the SK60 (a jet plane) we got a trip in Helcopter 16 or better known as Black hawk. Really really cool 🙂

I can also strongly recommend Flygvapenmuseum The Swedish Air Force Museum in Linkoping. Here are almost all planes that can be connected to Swedish air force as well as an exhibit on the cold war, where Swedens military, Swedish politics and domestic issues are connected – really good and then an exhibt or a crypt of a a Swedish DC3 that was shot down in the Baltic Sea in the 50’s and the story of the political game behind the story – this is stuff for a Hollywood picture – the plane was found a few years ago and lifted from the bottom of Sea. This museum is not only for air force or air plane buffs but everyone that wants to know more about the history of the cold war.

The pictures are divided into three groups: air force exhibit, cold war exhibit, DC3 exhibit.

Air force exhibit

Cold war exhibit

DC3 exhibit

Magnus Reuterdahl


Förändringens vindar? – Winds of change?

This post will follow in English.

Idag kom då Kulturmiljöutredningen, där man bland annat tittat på Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML). I denna föreslås ett antal förändringar av större och mindre slag, man har också tittat på målen för statens kulturmiljöarbete samt fått i uppdrag att titta på KML rörande metalldetektorer/sökare. Jag har bara snabbt skummat igenom den och har just nu inga särskilda åsikter om den – dock känns det som att ändringarna kan komma medföra merarbete för Länsstyrelserna och i någon mån för Riksantikvariämbetet men också möjligen merkostnader – samtidigt finns det också flera ändringar som jag tror är både bra och nödvändiga.

Bland det man föreslår är en ändring av fornlämningsbegreppet, i det att man ger ett förslag med nya kriterier som avgränsar fornlämningsskyddet till de lämningar som kan antas ha tillkommit före 1750. Dock ska staten ha möjlighet att även skydda yngre lämningar efter särskilt beslut, så kallad fornlämningsförklaring. Här föreslår man också att det i vissa fall kan komma att utgå någon form av ersättning till markägaren, vilket kan komma att försvåra ett sådant förfarande, vidare ska markägare kunna kräva ett fastslaget fornlämningsområde – vilket jag också har funderingar kring hur det ska kunna fungera i verkligheten, då man fortfarande har skrivningen att fornlämningsområdet ska vara så som behövs för att bevara hela lämningen.Dvs områdets storlek kan skilja beroende på arbetsföretag.

Utredningen föreslår att det generella förbudet mot att använda metallsökare kompletteras med en tydlig dispensreglering för att ge ett rimligt skydd för kulturarvet. Det tydliggörs att tillstånd inte får lämnas för att söka efter fornfynd eller när det finns anledning att anta att metallsökaren kan komma att användas för att söka efter fornfynd. Detta innebär att det inte kommer att ge tillstånd i fornlämningstäta områden såsom på Öland och Gotland.

Jag får säkert anledning att återkomma 🙂 Rapporten kan laddas ned här (SOU 2012:37)

English version, this is a little shorter than the Swedish one!

Today came the cultural inquiry, which, among other things looked at the Cultural Heritage Act (KML) and proposes a number of changes in this, they have also looked at the objectives of the state cultural work, and have been asked to look at KML in regards og the usage of metal detectors.

I have just quickly skimmed through it and currently have no specific views on it – however I feel that the changes might result in additional work for the county administrative boards and to some extent for the National Heritage Board.

Among the things being proposed is an amendment to the concept of ancient monuments and remains, the proposal is a new criteria that separates ancient monument/remains protection to the remains that are likely to be older than from 1750 and abandoned at that time. However, the state should have the opportunity to also protect the young remnants after special decisions.

The report proposes that the general prohibition against using metal detectors is complemented by a clear exemption regulation to provide reasonable protection for the cultural heritage where it is clarified that the permit must not be for be used to search for archaeological finds, or when there is reason to believe that metal detectors can be used to search for ancient finds. This means that permission will not be granted in areas with lots of known ancient monument/remain such as on Öland and Gotland.

The report is avilable in Swedish (SOU 2012:37)

Magnus Reuterdahl


A view into the future

In November I’ll head for Turkey and the upcoming European wine bloggers conference (EWBC). Besides archaeology wine is my other other mistress – and sometimes the two twine together so it shall be in November.

The theme for the EWBC 2012, that will be held in Izmir, is source. Now source can be interpret in different ways but of those are source as in the source of wine and winemaking. If today’s Turkey is the original source of domestic vine cultivation and possibly winemaking is of less importance than the fact that it’s one of the first places where wine making was done. For this purpose I’m really looking forward to hearing one of this years speakers Dr. Patrick E. McGovern, the Scientific Director of the Biomolecular Archaeology Laboratory for Cuisine, Fermented Beverages, and Health at the University of Pennsylvania Museum in Philadelphia. The laboratory discovered the earliest chemically attested alcoholic beverage in the world (ca. 7000 B.C. from China), the earliest grape wine (ca. 5400 B.C.) and barley beer (ca. 3500 B.C.) from the Middle East etc etc.

But it won’t stop there during the conference I’ll also visit the ancient city of Ephesus, the House of Virgin Mary and the Ephesus Archaeological Museum. In Ephesus several excavations from the late has Roman period been made over the last decades.

But I’m not pleased with only visiting one country with traces of very early wine making – after Turkey I’ll continue on to Georgia. We’re will be able to taste the food, see the country and drink Qvevri wine. Qvevri wine or Amphora wine making is a tradition that has been preserved over thousands of years producing wines of unique character and style sometimes called orange wines. So besides the archaeology of wine and winemaking along side the great sites I’ll also get the chance that in some small way taste the taste of Wines Past.

Don’t you wish you were an archeological-wine-nerd like me?

And of course we’ll taste a lot of modern wines from Turkey as well as Georgia as well… but more about that on another blog 🙂 and later on!

Magnus Reuterdahl


Ombud på DIK:s kongress

This post is written in Swedish, it’s states that I am elected as a delegate to DIK’s (Swedish Union for archaeologists) Congress on 24-25 November.

Fick ett mail med följande rubrik idag: Grattis du är vald till ombud på DIK:s kongress den 24-25 november.

Stort tack till er som röstade på mig! Totalt var 160 nominerade varav 79 blev valda.

De 79 som blev valda kommer att finnas presenterade på DIK:s webbplats senast den 4 juni (www.dik.se/kongress)

Av totalt 21 728 medlemmar röstade 2563 , dvs ca 12 %. Arbetet med kongressen kommer att läggas upp på http://www.dik.se/kongress, där alla kongresshandlingar att läggas ut efter hand som de färdigställs och slutligen även all dokumentation av kongressen.

Magnus Reuterdahl


%d bloggers like this: