Daily Archives: June 5, 2012

Förändringens vindar? – Winds of change?

This post will follow in English.

Idag kom då Kulturmiljöutredningen, där man bland annat tittat på Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML). I denna föreslås ett antal förändringar av större och mindre slag, man har också tittat på målen för statens kulturmiljöarbete samt fått i uppdrag att titta på KML rörande metalldetektorer/sökare. Jag har bara snabbt skummat igenom den och har just nu inga särskilda åsikter om den – dock känns det som att ändringarna kan komma medföra merarbete för Länsstyrelserna och i någon mån för Riksantikvariämbetet men också möjligen merkostnader – samtidigt finns det också flera ändringar som jag tror är både bra och nödvändiga.

Bland det man föreslår är en ändring av fornlämningsbegreppet, i det att man ger ett förslag med nya kriterier som avgränsar fornlämningsskyddet till de lämningar som kan antas ha tillkommit före 1750. Dock ska staten ha möjlighet att även skydda yngre lämningar efter särskilt beslut, så kallad fornlämningsförklaring. Här föreslår man också att det i vissa fall kan komma att utgå någon form av ersättning till markägaren, vilket kan komma att försvåra ett sådant förfarande, vidare ska markägare kunna kräva ett fastslaget fornlämningsområde – vilket jag också har funderingar kring hur det ska kunna fungera i verkligheten, då man fortfarande har skrivningen att fornlämningsområdet ska vara så som behövs för att bevara hela lämningen.Dvs områdets storlek kan skilja beroende på arbetsföretag.

Utredningen föreslår att det generella förbudet mot att använda metallsökare kompletteras med en tydlig dispensreglering för att ge ett rimligt skydd för kulturarvet. Det tydliggörs att tillstånd inte får lämnas för att söka efter fornfynd eller när det finns anledning att anta att metallsökaren kan komma att användas för att söka efter fornfynd. Detta innebär att det inte kommer att ge tillstånd i fornlämningstäta områden såsom på Öland och Gotland.

Jag får säkert anledning att återkomma 🙂 Rapporten kan laddas ned här (SOU 2012:37)

English version, this is a little shorter than the Swedish one!

Today came the cultural inquiry, which, among other things looked at the Cultural Heritage Act (KML) and proposes a number of changes in this, they have also looked at the objectives of the state cultural work, and have been asked to look at KML in regards og the usage of metal detectors.

I have just quickly skimmed through it and currently have no specific views on it – however I feel that the changes might result in additional work for the county administrative boards and to some extent for the National Heritage Board.

Among the things being proposed is an amendment to the concept of ancient monuments and remains, the proposal is a new criteria that separates ancient monument/remains protection to the remains that are likely to be older than from 1750 and abandoned at that time. However, the state should have the opportunity to also protect the young remnants after special decisions.

The report proposes that the general prohibition against using metal detectors is complemented by a clear exemption regulation to provide reasonable protection for the cultural heritage where it is clarified that the permit must not be for be used to search for archaeological finds, or when there is reason to believe that metal detectors can be used to search for ancient finds. This means that permission will not be granted in areas with lots of known ancient monument/remain such as on Öland and Gotland.

The report is avilable in Swedish (SOU 2012:37)

Magnus Reuterdahl


A view into the future

In November I’ll head for Turkey and the upcoming European wine bloggers conference (EWBC). Besides archaeology wine is my other other mistress – and sometimes the two twine together so it shall be in November.

The theme for the EWBC 2012, that will be held in Izmir, is source. Now source can be interpret in different ways but of those are source as in the source of wine and winemaking. If today’s Turkey is the original source of domestic vine cultivation and possibly winemaking is of less importance than the fact that it’s one of the first places where wine making was done. For this purpose I’m really looking forward to hearing one of this years speakers Dr. Patrick E. McGovern, the Scientific Director of the Biomolecular Archaeology Laboratory for Cuisine, Fermented Beverages, and Health at the University of Pennsylvania Museum in Philadelphia. The laboratory discovered the earliest chemically attested alcoholic beverage in the world (ca. 7000 B.C. from China), the earliest grape wine (ca. 5400 B.C.) and barley beer (ca. 3500 B.C.) from the Middle East etc etc.

But it won’t stop there during the conference I’ll also visit the ancient city of Ephesus, the House of Virgin Mary and the Ephesus Archaeological Museum. In Ephesus several excavations from the late has Roman period been made over the last decades.

But I’m not pleased with only visiting one country with traces of very early wine making – after Turkey I’ll continue on to Georgia. We’re will be able to taste the food, see the country and drink Qvevri wine. Qvevri wine or Amphora wine making is a tradition that has been preserved over thousands of years producing wines of unique character and style sometimes called orange wines. So besides the archaeology of wine and winemaking along side the great sites I’ll also get the chance that in some small way taste the taste of Wines Past.

Don’t you wish you were an archeological-wine-nerd like me?

And of course we’ll taste a lot of modern wines from Turkey as well as Georgia as well… but more about that on another blog 🙂 and later on!

Magnus Reuterdahl


%d bloggers like this: