Nytt uppdrag: Etik & arkeologi – A new mission: Ethics & Archaeology

This post is available in English further down.

Som jag nämnt i tidigare inlägg byter jag arbetsgivare från och med den 1 februari, från Länsstyrelsen i Västernorrland till Länsstyrelsen i Östergötland.

Det är dock mer på gång för mig inom det arkeologiska – jag kommer ingå in en arbetsgrupp inom DIK med uppgift att ta fram etiska riktlinjer för arkeologer. Tanken är att dessa ska fungera som vägledning för alla arkeologer; forskare såväl som för arkeologer på olika myndigheter, museer, stiftelser, företag m fl. Tanken är att riktlinjerna ska vara överskådliga och lätta att kommunicera. I uppdraget ingår också att lämna förslag om hur de etiska riktlinjerna kan lanseras och förankras bland Sveriges arkeologer och diskussioner kring certifiering.

Efterhand hand hoppas jag kunna skriva ytterligare några inlägg om detta. just nu ligger spänningen i vilka är de övriga i arbetsgruppen? – Vet du skriv en kommentar!

DIK är ett fackförbund och en del av centralorganisationen SACO, Sveriges akademikers centralorganisation. DIK företräder akademiker inom kultur- och kommunikationsektorn och då bland annat arkeologer.

Läs mer här

http://www.dik.se/artikel/10797/dik-startar-arbetsgrupp-om-etik-arkeologer

More new challenges as I will have to begin thinking on Archaeology and ethics in a more concentrated form. In previous posts I’ve mentioned that I start a new job February 1st in Linkoping at the Administrative County board of Östergötland.

As I mentioned in previous posts I’m changing employers as of February 1st, from the County Administrative Board of Västernorrland to the County Administrative Board in Östergötland.

But there is more news regarding the archaeological – I will be part of a working group within DIK with the task of developing ethical guidelines for archaeologists. DIK is a trade union and part of SACO, a trade union confederation for university graduates or professionals with a college degree. DIK represents the culture and communications sectors, and among them the archaeologists.

The idea behind the guidelines is that they are to serve as guidance for all archaeologists, researchers as well as to archaeologists at various government agencies, museums, foundations, corporations and others. The idea is that the guidelines should be transparent and easy to communicate, and the assignment also includes proposals on how the ethical guidelines can be launched and anchored among Swedish archaeologists and discussions around certification.

I will get back to you on a later date with more info on this.

About Magnus Reuterdahl

I am an archaeologist/Osteologist from Sweden. My main intrest lays in north Euorpean archaeology in, preferbly the prehistory of the late iron age and the neolithic periods. I've also got a strong intrest for Chinese archaeology, especially the neolithc Yangshao culture. I also write about cultural heritage and cultural history. Mitt namn är Magnus Reuterdahl, jag är arkeolog och osteolog och arbetar företrädesvis i Sverige även om jag gjort ett par vändor till Kina. På den här bloggen skriver jag om mitt yrke, om fornlämningar, kulturarv och kulturhistoria m m. View all posts by Magnus Reuterdahl

Comments are disabled.

%d bloggers like this: